Informatie bloedbank


Informatie bloedbank

Indicatie voor transfusie

Bloedproducten zijn geïndiceerd bij patiënten met ernstig bloedverlies veroorzaakt door een trauma of tijdens een operatie om het bloedvolume te herstellen en/of het bloeden te stoppen.

 

Aanvraag voor een bloedproduct door een arts

Producten kunnen besteld worden door middel van een compleet ingevuld transfusie aanvraag formulier: patiëntensticker met naam en geboortedatum; aantal en soort bloedproduct; transfusie reden en transfusiedatum; handtekening van de aanvragend arts.

 

Compatibiliteit bloedproducten

Voor de aanvraag van bloedproducten is de analist verantwoordelijk voor het vinden van gepaste producten (zie compatibiliteitsschema bloedproducten). Hierbij zijn van belang: de bloedgroep van de patiënt (2x bekend)en de irregulaire antistofscreening

Bij de aanvraag voor plasma of trombocytenconcentrrat moet de bloedgroep ook 2x bekend zijn voordat het product gereserveerd mag worden.

 

Compatibiliteitsschema bloedproducten

Bloedgroep

patiënt

Bloedgroep bloedproduct
  Erytrocyten Trombocyten Plasma
O O O O, A, B, AB
A A, O A, O A, AB
B B, O B, O B, AB
AB AB, A, B,O AB, A, B, O AB
RhD pos D pos, D neg D pos,D neg D pos,D neg
RhD neg D neg D neg D neg,D pos

 

 

Voorraad bloedproducten

Op het laboratorium is een voorraad bloedproducten aanwezig.

De minimale voorraad is: 6 EC’s Opos; 2 EC’s Oneg, 2 EC’s Apos en 10 AB FFP’s.

TC wordt op aanvraag besteld

(EC: erytrocytenconcentraat, TC: trombocytensuspensie, FFP: fresh frozen plasma)

Uitgeven van bloedproducten

De verpleegkundige die het bloedproduct voor een patiënt komt halen dient een briefje bij zich te hebben met hierop de naam en de geboortedatum van de patiënt, waarmee de juistheid voor de uitgifte van het product gecheckt wordt. Het uitgifte formulier dat voor ieder bloedproduct geschreven wordt (EC, FFP, TC) wordt geparafeerd door analist en verpleegkundige.

Het bloedproduct wordt samen met het uitgifte formulier meegegeven in een koelbox met koelelement naar de afdeling.

Als een bloedproduct het laboratorium heeft verlaten, mag het binnen het half uur na uitgifte terug genomen worden door het lab, mits de temperatuursensor niet verkleurd is.

 

Houdbaarheid en toediening van bloedproducten

EC’s: Worden bewaard in temperatuur-bewaakte koelkast bij 4˚C.  Voor toediening aan de patiënt niet langer dan een half uur buiten de koelkast houden. In verband met risico’s op bacteriële groei tot maximaal 4 uur houdbaar na openen c.q. na aanprikken van het systeem en mag niet opnieuw worden opgeslagen

FFP’s: Ontdooide FFP’s moeten zo snel mogelijk worden toegediend en kunnen tot 24 uur bij 2-6˚C worden bewaard. Bij opslag bij kamertemperatuur en openen c.q. aanprikken van het systeem is de uiterste bewaartermijn beperkt tot maximaal 4 uur in verband met de bacteriële veiligheid. Eenmaal ontdooid plasma mag niet opnieuw worden ingevroren.

 

Ongekruist EC’s toedienen in spoedgevallen

In een spoedgeval kunnen EC’s nodig zijn voordat de bloedgroep, irregulaire antistofscreening en de kruisproef afgerond zijn. De aanvragend arts dient hiervoor zijn/haar handtekening te zetten op het transfusie aanvraag formulier . EC’s die ongekruist gegeven worden zijn voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd ( jonger dan 45 jaar) Oneg en Kell neg, voor vrouwen boven de 45 jaar en mannen  O pos.

 

Procedure toedienen van bloedproduct

Voor, tijdens en na de transfusie behoren door de verpleegkundige/arts bij de patiënt de volgende controles te worden gedaan: temperatuur, pols, bloeddruk, uitslag/jeuk/roodheid, misselijkheid en overige bijzonderheden. Het tijdstip van aanhangen en afkoppelen moet geregistreerd worden op het uitgifte formulier. Het uitgifteformulier wordt zo spoedig mogelijk geretourneerd naar het laboratorium.

 

Transfusiereactie

Gedurende de transfusie kan de patiënt een transfusiereactie ontwikkelen. De transfusie dient direct gestopt te worden. De volgende reacties kunnen bij de patiënt zichtbaar worden:

  • Acute reactie, gedurende de transfusie of <24 uur: hemolyse, koorts (rilling), urticaria, anafylactische shock, hypo- of hypertensie, TRALI, volume overbelasting.
  • Uitgestelde reactie (>24 uur na transfusie): allo-immunisatie (vorming van irregulaire antistoffen, hemolyse, graft versus host disease, posttransfusie purpura.

Het laboratorium moet geïnformeerd worden. Het bloedproduct moet retour naar het laboratorium, samen met een 2 EDTA buizen en 1 stolbuis van de patiënt, zie ook het uitgifteformulier.

Administratie na de transfusie

Na het toedienen van ieder bloedproduct moet het ingevulde uitgifteformulier geretourneerd worden naar het laboratorium.